APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL"
APICULTURA : Forum-ul STUPARITUL , este un forum de apicultura infiintat pentru uzul apicultorilor romani si apartine site-ului www.stuparitul.com
Lista Forumurilor Pe Tematici
APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL" | Lista de useri | Reguli | Cauta | Inregistrare | Login

CHAT GENERAL | CHAT STUPARITUL | POZE STUPARITUL

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie.ro:
RebekaRebeka
Femeie
25 ani
Teleorman

cauta Barbat
25 - 80 ani

Forumul a fost mutat......clik aici....

Noul Forum Stuparitul.......... Site "Stuparitul"--------- Facebook Grup Stuparitul

APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL" / DISCUTII APICOLE DIVERSE / crotalierea stupilor    
Autor
Mesaj Pagini:  1 2 3
Nicolaus
apicultor
Mesaj Privat

Din: Orsova
Inregistrat: 11-01-2008
Postari: 199
Ia uitativa domnilor prin ce trebuie sa trecem ( proiect de HG):

O R D I N    NR. 
din          .        .2011
pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor 

Având în vedere prevederile anexei nr.1 „Programul Național Apicol pentru perioada 2011-2013” la Hotărârea Guvernului nr.245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie și industrie alimentară nr.             / 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă procedura de înregistrare a stupinelor si stupilor în sistemul unitar, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)    Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor si stupilor;
b)    panou de identificare a stupinelor – mijloc oficial de identificare a stupinelor pe toată perioada activităţii, incluzând perioada deplasării în pastoral şi perioada de iernare, pe care se poate citi numele apicultorului, vatra permanentă, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/atorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
c)    plăcuţă de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului reprezentată de un dispozitiv aplicat pe stup pe care se poate citi codul unic de identificare al stupului;
d)    plăcuţă duplicat de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare a stupului care înlocuieşte plăcuţa de identificare pierdută, confecţionată din acelaşi material şi cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi plăcuţa iniţială;
e)    codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din 13 caractere, inclusiv spațiile;
f)    cod de ţară - cod format din două litere majuscule, respectiv RO, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;
g)    codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative care îl solicit.
Art. 4. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
Valeriu TABĂRĂ

Anexa nr. 1

SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR ȘI STUPILOR

I. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor, respectiv panoul de identificare a stupinelor:
a)    să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă;
b)    să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;
c)    să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime;
d)    în partea superioară să conțină datele referitoare la numele apicultorului, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi, urmat de adresa vetrei permanente;
e)    în afara datelor prevăzute la litera d) se poate adăuga, în partea stângă sus, sigla sau însemnele caracteristice asociației din care face parte apicultorul;
f)    caracterele literelor și ale cifrelor trebuie să fie de dimensiune minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului;
g)    confecționarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerințelor stabilite anterior.

II. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor, respectiv plăcuţa de identificare a stupilor:
a)    să fie confecţionată din material inoxidabil;
b)    să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă, pe partea de jos a cutiei stupului;
c)    să nu fie reutilizabilă;
d)    să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime;
e)    codul unic de identificare se aplică prin imprimare și nu trebuie să se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional;
f)    vopseaua folosită la imprimare trebuie să fie rezistentă la umiditate și la temperaturi cuprinse între -20°C şi +40°C;
g)    înscrisurile imprimate să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă sau substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă, pentru o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la aplicarea plăcuței;
h)    codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din maximum 13 caractere, având lățimea de 1 cm și înălţimea de 3 cm;
i)    codul unic de identificare cuprinde: codul de ţară, reprezentat de două litere majuscule, respectiv RO, codul județului, respectiv de la 01 la 42, codul formei associative, respectiv de la 01 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 01 la 999999;

Exemplul nr. 1: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare    Codul de identificare a stupului    Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuţa de identificare şi a codului de identificare
Plăcuţa de identificare    RO
01-999-999999    RO - cod de ţară
01 - codul judeţului
1 - 999 - codul formei asociative
01 - 999999 - numărul de ordine al stupului

Anexa nr. 2

PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR


1. Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”, denumită în continuare ANARZ, prin Oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
2. Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ județean, pe a cărui rază teritorială își are sediul, împreună cu documentele justificative;
3. OARZ județene transmit solicitările ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
4 ANARZ, eliberează Certificatul de atestare al formei asociative care cuprinde codul formei asociative şi numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
5. Documentele justificative care însoţesc cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a a numerelor de ordine ale stupilor sunt:
a)    copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite;
b)    centralizatorul membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
6.  Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ;
7. După primirea Certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează plăcuțele de identificare a stupilor în maximum 30 zile.
8. Forma asociativă legal constituită consemnează într-un Registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
9. Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina FIŞA FAMILIEI DE ALBINE, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă;
10. Numărul  de ordine al stupului aparţine familiei de albine existentă în acesta;
11. În cazul înstrăinării/vănzării/deteriorării stupului, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registru de înregistrare numărul de ordine al stupului care nu mai există în stupina apicultorului;
12. Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă;
13. Apicultorul care cumpără stupi noi şi/sau vechi care au / sau care nu au număr de ordine deja existent este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi plăcuţe de identificare pentru stupii achiziţionaţi;
14. Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr.5.
    15. Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupilor în Sistemul unitar.
Anexa nr. 1
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


CERERE
de solicitare a codului formei asociative şi
de acordare a numerelor de ordine ale stupilor

1. Denumirea formei asociative legal constituită

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal

3. CNP  reprezentant  legal   
4. CUI  formă asociativă legal constituită   
5. Adresa sediului formei asociative legal constituită


6. Cod poştal   
7. Județul /sectorul   
8. Telefon   
9. Fax   
10. E-mail   
11. Adresa pentru corespondență (completaţi numai dacă ea diferă faţă de cea de la pct.. 4-7)


Solicit eliberarea:
-    codului formei asociative
-    numerelor de ordine pentru …… stupi
12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă   
13. Numărul familiilor de albine deţinut de membri asociaţi (apicultori)   
DATA:SEMNĂTURA:


Anexa nr. 2
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiarA T E S T Ă

FORMA ASOCIATIVĂ 

……………....................................................................................................................,

care are CODUL ……………………………,

să elibereze NUMERE DE ORDINE ALE STUPILOR de la nr. ….…….. la nr. ……….…


   


Data ………………….DIRECTOR GENERAL,Anexa nr. 3
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


Forma asociativă …………………………………………………
Codul formei asociative ………………………………………..


CENTRALIZATORUL
membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor

Nr.
crt.    Nume/prenume apicultor    Adresa    Nr. de stupi deţinuţi    Nr. de ordine stupi
1               
2               
3               
4               
5               
…               

Anexa nr. 4
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


Forma asociativă …………………………………………………
Codul formei asociative ………………………………………..


R E G I S T R U   DE  Î N R E G I S T R A R E
a membrilor formei asociative şi numerele de ordine acordate pentru identificarea stupilor

Nr.
crt.    Nume/prenume apicultor    CNP    Nr. de stupi deţinuţi    Nr. înregistrare/aitorizare sanitară veterinară    Nr. de ordine stupi    Obs.*
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
…                       

* Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/înstrăinare/ deteriorare a stupilor/familiilor de albine

Anexa nr. 5
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar

CODURILE JUDEŢENE utilizate în structura codului de identificare a stupilor

Nr. crt.    JUDEŢUL    CODUL JUDEŢULUI
1.    ALBA    01
2.    ARAD    02
3.    ARGEŞ    03
4.    BACĂU    04
5.    BIHOR    05
6.    BISTRIŢA-NASAUD    06
7.    BOTOŞANI    07
8.    BRĂILA    08
9.    BRAŞOV    09
10.    BUZĂU    10
11.    CARAŞ-SEVERIN    11
12.    CĂLĂRAŞI    12
13.    CLUJ    13
14.    CONSTANŢA    14
15.    COVASNA    15
16.    DAMBOVIŢA    16
17.    DOLJ    17
18.    GALAŢI    18
19.    GIURGIU    19
20.    GORJ    20
21.    HARGHITA    21
22.    HUNEDOARA    22
23.    IALOMIŢA    23
24.    IAŞI    24
25.    ILFOV    25
26.    MARAMUREŞ    26
27.    MEHEDINŢI    27
28.    MUREŞ    28
29.    NEAMŢ    29
30.    OLT    30
31.    PRAHOVA    31
32.    SATU-MARE    32
33.    SĂLAJ    33
34.    SIBIU    34
35.    SUCEAVA    35
36.    TELEORMAN    36
37.    TIMIŞ    37
38.    TULCEA    38
39.    VASLUI    39
40.    VÂLCEA    40
41.    VRANCEA    41
42.    BUCUREŞTI    42

Modificat de Nicolaus (15-04-2011 13:42:52)


_______________________________________
Daca puteti distinge sfaturile bune de cele rele inseamna ca nu mai ai nevoie de sfaturi.

15-04-2011 13:32:30
   
pintilied
apicultor
Mesaj Privat

Din: Tulcea
Inregistrat: 09-07-2007
Postari: 88
Pina la urma unde-i ordin cu placere.Stie cineva care  practica apicultura in alte tari,daca si pe acolo este tot asa?

_______________________________________
pintilied

15-04-2011 15:19:25
   
un OM
apicultor
Mesaj Privat

Din: com.Prundu jud. Giurgiu
Inregistrat: 09-11-2009
Postari: 577
Chelului- tichie de margaritar.

15-04-2011 21:52:21
   
Mishu05
apicultor
Mesaj Privat

Din: Bucuresti/Vatra in Arges
Inregistrat: 04-02-2008
Postari: 219
Daca se mai indoieste cineva ca sistemul are "grija" sa ne stranga bine de tot jugul pe umeri, sa fie atent ca ce urmeaza e si mai rau. Astept cu interes aplicarea obligatorie pe langa placuta de inox a unui sistem de urmarire prin gps/satelit a fiecarui stup. Asa..sa stie cine trebuie unde sunt stupii NOSTRII. Aa..s-ar putea sa nu prea mai fie ai nostrii..sau vi se pare deplasata treaba acum?
Bineinteles, totul se va face bagandu-se in fata multe argumente benefice stuparului:
- nu se vor fura usor
- putem face evidenta mult mai bine, cu un cititor de bare si un laptop
- alte avantaje ce nu imi vin acum imi minte.
Pentru cei care considera ca e bine si frumos sa iti faca statul programul integral, sa ai lege si regulament pentru orice astept cu interes normele de aplicare pentru situatiile in care:
- bei o bere: ora la care incepi berea nr 1, nr de sticle consumate, cati pasi ai facut pana acasa
- iti iubesti nevasta: de cate ori/saptamana, cat timp, etc
- nr de injuraturi/minut adresate guvernului/statului,

si tot asa..
Ca doar trebuie sa existe EVIDENTA COMPLETA LA TOT, nu?


_______________________________________
Poze apicole si nu numai: http://community.webshots.com/user/mishuzerocinci

15-04-2011 22:15:03
   
arcatul
apicultor
Mesaj Privat

Inregistrat: 19-08-2010
Postari: 2
ia nebuni, cum sa pui material inoxidabilż?ca nu rezista de la 12 pana la amiaz , santem condusi de o gloata de nebuni

15-04-2011 22:18:21
   
adi hodis
Moderator
Mesaj Privat

Din: Batăr BH
Inregistrat: 15-06-2009
Postari: 5405
Aha ... da' pretzu' ... cat ai pretzu' ???
S-au o fisecret pina la ... fatza locului ??? ... acolo unde se da cu batzu' ( semnatura ).
Si inca una ... e musai ??? 

O fi ... o'r nu o fi ... da' asta nu place !!!
Numa la ala ce-o deschis gura ( flamanda ) contului din Banca, ... da' nu-i bai, ca dupa 5 ani ... putem sa facem coliere din crotali/ere ... banetu' sa s'adune ...

   


_______________________________________
Albinutele = viata ... importantele albinute ... '' daca albinele ar disparea, omenirea ar mai trai 4 ani. Albert Einstein ''http://ADIHODIS.sunphoto.ro

15-04-2011 22:45:54
   
proapis13
apicultor
Mesaj Privat

Din: Turnu-Severin
Inregistrat: 10-03-2009
Postari: 2834
Se shtia demult de treaba asta dar cu totzii am crezut
ca nu or sa duca ordinul in aplicare
Dupa ce ca de ceva timp incercam sa aduc carnetul de
stupina la zi astazi am aflat ca shi carnetele de stupina
vor trebui preschimbate
Pana una alta ashteptam placutzele de inmatriculare ca
la mashini iar la stupari mai au sa le puna o crotalie in
ureche sa se poata recunoashte intre ei
Ma bucur Nicolaus ca eshti cu shtirile la zi;shi data trecuta
ai fost cu un pas inainte,adevarul ca te informeaza fratele 
salve 


_______________________________________
activitate la urdinish shi miere in cat

15-04-2011 22:51:35
   
jiji
apicultor
Mesaj Privat

Din: giurgiu
Inregistrat: 27-08-2009
Postari: 538
salut
sti de cand o sa se schimbe carnetele , si in ce tip??


_______________________________________
sanatate si virtute, sa avem ce bea, ce manca si ce ...

16-04-2011 20:38:51
   
Nicolaus
apicultor
Mesaj Privat

Din: Orsova
Inregistrat: 11-01-2008
Postari: 199
Undeva in mai ar trebui sa apara acel Manual de bune practici necesar PNA care ar trebui sa includa ce trebuie sa contina caietul de stupina. Oricum pt anul asta cred ca este valabil caietul de tip vechi.

_______________________________________
Daca puteti distinge sfaturile bune de cele rele inseamna ca nu mai ai nevoie de sfaturi.

16-04-2011 21:05:21
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230
De cateva zile ma uit pe fileme cu rezistenta anti comunista.Sunt acolo cateva scene in care taranul incearca sa se opuna instaurarii unui sistem nou, necunoscut,impus de afara.
Astazi, cumva, si noi suntem in aceiasi postura.avem stupi.Cineva vrea sa ne mulga si sa ia stupii in evidenta stricta.Ca si cum ar fi ai lor.Sa impuna un sistem de control, de evidenta, de spaga si mita la organe de baza melifera etc etc.
Cine se opune? Cine poate fi un Ogoranu? Sau o Rizea? ori un Stelian?Un Arnautoiu?
Apropos, pe Ogoranu cica l-au prins doar in '75.Va dati seama cum o trait asta 20 de ani???
Ce om domne, ce om!!


_______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

16-04-2011 23:05:44
   
LUCIAN AVRAM
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Vaslui
Inregistrat: 30-05-2008
Postari: 1159
parca i-as intelege pe astia cu evidenta lor , dar la  ciobani cine le mai tine evidenta ??????/ in jurul fermei la mine sunt 6 stani care pasc  oile , ghici unde ?????????// IN PADUREA DE SALCAM , AU RAS TOT , padurarul este cu vaca la pascut , el vine odata pe an de PASTE i-a un miel, un kil de branza si gata s-a terminat filmul ! pe astia cine-i mai controleaza ca distrug tot !

basca ca sunt cativa care ierneaza cu oile pe deal si toata iarna trebuie sa faca si focul ca sa se incalzeasca , i-a ghiciti voi de unde se aprovizioneaza cu lemne ????????????????

va mai intreb ceva : stiti ce culoare are laptele de la oaie care este mulsa dupa o ploaie de vara ?

Modificat de LUCIAN AVRAM (16-04-2011 23:18:08)


16-04-2011 23:17:15
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230
Ba , am vazut ...parjolul de la tine din urma  oilor.Da ... uite, cum sa zic, prefer sa beau lapte de la aia si sa iau un miel , decat sa beau pisherwaser de la magazin si sa ma uit cum cara Verestei Attila lemnul peste granita.Sau cum taie astia in veselie ca sa toace combinatul de la Sebes.

Si ma gandesc.Oare vecinii tai, aia cu oile, daca ar avea pamant de la tata si bunicu, nu ar  sta acolo? Ce sa faca si ei ? Sa fure? Sa mearga unde? Sunt ca si noi frate! Vai steaua lor.

Ba, ma,... deocamdata, natural , nu mai e decat de la cioban si de la apicultor.Restul...legume , fructe, afumatura si carne e nashpa si cu hormoni sau alte chestii (ma depasesc).

Da... tu mai ai si vanatoarea.


_______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

16-04-2011 23:32:29
   
Baciu Octavian
apicultor
Mesaj Privat

Din: Caracal
Inregistrat: 09-10-2008
Postari: 288
Nu identifici stupii, nu beneficiezi de PNA. începând cu 2012.
Personal, mi se pare corectă această crotaliere.


_______________________________________
Numai cu ambiţii vom putea să realizăm ceea ce vrem!

16-04-2011 23:33:58
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230
Octavian.
Salut.
Hai sa detaliem.De ce e corect? De ce e oportun?De ce e bine?


_______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

16-04-2011 23:42:22
   
Baciu Octavian
apicultor
Mesaj Privat

Din: Caracal
Inregistrat: 09-10-2008
Postari: 288
Salut  Ioane!
Chiar vrei să pun cărtile pe masa?

si ma rog, de ce nu ar fi buna aceasta crotaliere ?


_______________________________________
Numai cu ambiţii vom putea să realizăm ceea ce vrem!

16-04-2011 23:48:42
   
LUCIAN AVRAM
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Vaslui
Inregistrat: 30-05-2008
Postari: 1159

pupemea a scris:

Ba , am vazut ...parjolul de la tine din urma  oilor.Da ... uite, cum sa zic, prefer sa beau lapte de la aia si sa iau un miel , decat sa beau pisherwaser de la magazin si sa ma uit cum cara Verestei Attila lemnul peste granita.Sau cum taie astia in veselie ca sa toace combinatul de la Sebes.

Si ma gandesc.Oare vecinii tai, aia cu oile, daca ar avea pamant de la tata si bunicu, nu ar  sta acolo? Ce sa faca si ei ? Sa fure? Sa mearga unde? Sunt ca si noi frate! Vai steaua lor.

Ba, ma,... deocamdata, natural , nu mai e decat de la cioban si de la apicultor.Restul...legume , fructe, afumatura si carne e nashpa si cu hormoni sau alte chestii (ma depasesc).

Da... tu mai ai si vanatoarea.


iti dau dreptate ca si eu tot de la ei cumpar branza , dar imi vine sa le sparg capul cand vad ca oile pasc in padure toate florile care apar primavara , nu ma cert cu ei ca suntem oameni de sat , asta este,  dar cateodata catelusii mei mai scapa din legatoare  , asta este , convietuim !  
2010 : aprox. 50 de oi si capre !  


16-04-2011 23:53:12
   
Gicacontra
apicultor
Mesaj Privat

Din: Corbeni Arges
Inregistrat: 21-08-2007
Postari: 480
Salut Pupe,
Înainte de '89, nu aveai voie să tai viţei.
Un ţăran a ţăiat viţelul ,miliţianul a aflat şi şi-a chemat şefii-
întelectuali cu stele-care îl înterbau care mai de care mai
revoluţionar "De ce ai tăiat viţelul?"
Badea Ion le răspunde "Am crezut că e al meu,n-am ştiut că
e al dv."
Cred că asta e scopul crotalierii stupilor.
Ne vor crotalia şi pe noi că răbdăm fel de fel de nedreptăţi
şi nu ne opunem.


_______________________________________
"In univers,doar relativul e absolut"

16-04-2011 23:58:29
   
Baciu Octavian
apicultor
Mesaj Privat

Din: Caracal
Inregistrat: 09-10-2008
Postari: 288
Eu am cumparat si am taiat si erea sa dau de belea.
Dar acum ca voi cumpara o familie de albine crotaliata nu cred ca voi trage ce am tras atunci.

Modificat de Baciu Octavian (17-04-2011 00:06:07)


_______________________________________
Numai cu ambiţii vom putea să realizăm ceea ce vrem!

17-04-2011 00:05:33
   
LUCIAN AVRAM
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Vaslui
Inregistrat: 30-05-2008
Postari: 1159
nene Baciu Octavian , explica nene sa intelegem si noi !  

17-04-2011 00:07:19
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230
Octaviane,
Pe bune.De ce sa vrea statul sa ... ce si cum la mine in curte?

Uite de ce cred eu ca nu e bine.
1 eu am familii 6 (sa zicem).Si plec in pastoral cu 3.Celalalte trei le desfiintez.Total.Unesc.Sau mor.sau le transform in nuclei de imperecherie.Dispar.
Ma intorc din pastoral.Intre tip am facut 3 roi si am luat din pom inca unul.De asemenea  la desfiintarea nucleiilor de imperecherea am mai facut doua familii.
Cu cate familii voi fi eu trecut in evidenta? Ce fac cu crotalul? al cui este? Ei asta nu stiu eu? Ca albina...nu e vie un an.Ci doar cateva saptamani.

2.Deocamdata statul e cu mingea in terenul lui.Sa dea ,sa plateasca polenizarea si apoi sa ceara impozit.Ca daca nu ...o musca pe termen lung

3 Dcaa vrei ( tu ca stat) sa-ti bagi degetul in miere prin impozit, mergi la produsul finit si nu la nr de stupi.

4Crotaliere, evidente, rapoarte, comisii de baza melifera, organe de control, carnete de stupina,analize DSVA,camioane, ITP, asociatie,declaratii, procesator,dosare subventie, banci,primarii,padurari,politie,cantare,radare,PFA,Contabil,....Familie.

Octavian.Chiar nu am nevoie sa-mi intre organu in curte sa vada ochiul lui de profesionist cum am "etichetat" eu stupina.Si sa ma intrebe cam ce am facut eu cu stupul RO 343454.Ca daca l-am dosit in sura si vreu sa-i scot mierea si so vand la specula si la piata neagra??.Adicatelea acolo unde se vinde menta si usturoi interzis pe langa dragavei si ardei iute._______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

17-04-2011 00:07:39
   
LUCIAN AVRAM
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Vaslui
Inregistrat: 30-05-2008
Postari: 1159
4Crotaliere, evidente, rapoarte, comisii de baza melifera, organe de control, carnete de stupina,analize DSVA,camioane, ITP, asociatie,declaratii, procesator,dosare subventie, banci,primarii,padurari,politie,cantare,radare,PFA,Contabil,.


poate in viata de apoi sa scapam de astia ! mama ei de birocratie !


17-04-2011 00:11:32
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230
Pai pe bune ma !
Nu era simplu inainte? Te duceai in gradina, jap trei oua, jap o ulcica cu lapte, zbang capu' la o gaina si ? Gata!
Nu tu DSV nu tu eticheta pe ou.Nu pasteurizare.Da...rosii si tapeni ca stancile erau toti.Mancau nucile cu coaje cu tot.Am vazut de astia.

Acu, tu ala care muncesti, tre sa ti si pe ala ce are EG si pe ala ce are Supermarket si p eaia ce au banci sa le dea la aia cu comertu, si pe bugetari si pe stat, si pe Bruxeles si pe masa si pe Dracu ...bineinteles.

Zilele trecute , nu mai razbeam cu treaba.Vine pe la mine la ajutor, la claca cum ii zicem noi, nimeni altul decat Cipim.Cei mai vechi stiu de cine vorbesc.
Dam din maini ca robotii si asta zice: Ba uite o vorba de la un sef de trib Amerindian.
"Atunci cand ultimul copac va fi ars, atunci cand ultimul parau va fi otravit si cand ultimul animal va fi vanat, oamenii vor descoperii ca banii nu sunt de mancare".


_______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

17-04-2011 00:21:44
   
Mishu05
apicultor
Mesaj Privat

Din: Bucuresti/Vatra in Arges
Inregistrat: 04-02-2008
Postari: 219
Cateva intrebari rapide:
- daca NU VREAU sa beneficiez de nici un PNA, de nici o masura 112, 141, 121, pur si simplu tin stupii pe terenul meu, de placere..e obligatorie chestia asta cu crotalierea? Nu am vazut nicaieri ca se specifica ce si cum daca e doar pt cei cu pna/fonduri sau pt toata lumea.
- daca vreau sa transport stupii cu auto meu, sub 3.5 tone de pe un teren al meu pe alt teren al meu, e obligatoriu vreun act de la dsv/medic veterinar, ceva?
- daca nu vreau sa fac parte din nici o asociatie, sa nu beneficiez de nici un fel de subventie, ajutor , medicamente decontate, e ok sau tot e nevoie de dosare si chestii?

Astept raspuns mai ales din partea lui Baciu Octavian: pune domnule cartile pe masa ca oricum ce mai e de pierdut?
Sanatate !


_______________________________________
Poze apicole si nu numai: http://community.webshots.com/user/mishuzerocinci

17-04-2011 00:30:37
   
Baciu Octavian
apicultor
Mesaj Privat

Din: Caracal
Inregistrat: 09-10-2008
Postari: 288
Ne,ne,ne,ne,ne        Ca nu e chiar asa!

La punctul unu trebuie sa fi inregistrat cu 9 familii

2 Nu te mai gandi la impozitare si plata polenizarii ca sunt departe.

3 Activitatea procesatorilor este impozitata, nu nr. de stupi pe care il deti tu.

4 Daca este asa de complicat lasate de meserie.

Cat priveste ultimul punct, daca vrei sa primesti trebuie sa dai socoteala.


_______________________________________
Numai cu ambiţii vom putea să realizăm ceea ce vrem!

17-04-2011 00:36:57
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230
Misulica.   cu drag
Incerc eu.Chiar daca par asa....prins de o doza de conspirationism.


1Daca ai stupi de hoby, sau caini sau un magar sau un bou sau o gaina sau un hamster sau un piton, trebuie sa stim si ...ei (statul)


2Daca-i teleportezi poate scapi.Ca altfel treci pe langa stupina mea si ai probleme.

3Cum adica sa nu iei medicamente? Tratamente? adica sa fi un focar de infectie? O bomba biologica? Nuuuu...Tete' ! iei de aici ce-t' dam noi si te faci parte componenta din mecanism.

Bine ai venit in sistem Mishule!!!
_______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

17-04-2011 00:42:21
   
Baciu Octavian
apicultor
Mesaj Privat

Din: Caracal
Inregistrat: 09-10-2008
Postari: 288
Albina raspandeste cel mai usor bolile.
Daca familile de albine pe care le trashumezi dumneate sunt bolnave si ajung langa ale mele imi puteti spune ce se va intampla?
Deci va trebuiesc documente pentru transhumanta.

Nu faci identificarea nu este nicio problema.

Cat priveste asocierea nu te obliga nimeni.   Dar aici cu ce scop?


_______________________________________
Numai cu ambiţii vom putea să realizăm ceea ce vrem!

17-04-2011 00:51:23
   
Mishu05
apicultor
Mesaj Privat

Din: Bucuresti/Vatra in Arges
Inregistrat: 04-02-2008
Postari: 219
Mie cel mai greu mi se pare sa inghit urmatorul scenariu. Ziceai tu mai sus de rezistenta comunista. Sa ne ridicam la lupta, sa ne impotrivim...sa zicem NU...sau DA.
Sa zicem ce?
- sa zicem ca vrem sa fim liberi? cum sa zicem asta, ca doar suntem liberi, nu? scrie si in constitutie si in toate legile: omul e liber..
nene Baciu Octavian, eu nu am inteles raspunsul matale
- pot sa tin stupi fara sa fiu in vreun fel legat de vreo asociatie, crotaliere, obligatie de vreun fel? Pur si simplu cum tine un om gaini in curte, pentru el.
Atat vreau sa stiu , daca poti sa ma lamuresti dumneata.
Multumesc
editare rapida, ulterioara:
Acum am vazut raspunsul .
- ce fel de documente, clasica hartie de la medicul veterinar ca albinele mele sunt in regula?
- transhumanta de pe terenul  meu tot pe terenul meu?
- sunt foarte curios pe unde o sa scoata statul camasa apropo de legea liberei circulatii in spatiul public, cu albine sau nu.
Ca treaba asta cu 'autorizatie" de pastoral suna suspect de tot.

Modificat de Mishu05 (17-04-2011 00:55:18)


_______________________________________
Poze apicole si nu numai: http://community.webshots.com/user/mishuzerocinci

17-04-2011 00:52:25
   
pupemea
CLUB STUPARITUL
Mesaj Privat

Din: Cisnadie 23 01 1968
Inregistrat: 31-03-2005
Postari: 5230

Baciu Octavian a scris:

Ne,ne,ne,ne,ne        Ca nu e chiar asa!

La punctul unu trebuie sa fi inregistrat cu 9 familii

2 Nu te mai gandi la impozitare si plata polenizarii ca sunt departe.

3 Activitatea procesatorilor este impozitata, nu nr. de stupi pe care il deti tu.

4 Daca este asa de complicat lasate de meserie.

Cat priveste ultimul punct, daca vrei sa primesti trebuie sa dai socoteala.Octavian,
Ziceam de 6 asa de exemplu,Sa zicem 600.Ce se intampla cand iesi din iarna?Ce se intampla cu mortalitatea? Cu placutele? Ce se intampla cu ce desfiintezi si populezi nuclei? ce se intampla cu roii? cu  ....cu....

Ca...sa ma las de apicultura.Nu e asa frate!!! Sa ma lase ei !!!!!!!!!! Sa ma lase sa muncesc!!
Fa  un calcul cat dureaza sa stai pe la birouri cu ce am enumerat mai sus.Cat dureaza sa concepi, sa asezi dosare.Cat dureaza sa te schimbi de hainele cu noroi si ceara si sa conduci, sa fi la cat te cheama ei.Fa un calcul cinstit.Adauga stresul si te rog arata-mi unde mai am eu timp sa traiesc.Ca sa nu-mi spui ca munca si alergatura e ...viata.

Acum te rog sa-mi areti unde sunt avantajele.Si mai ales cum de doar prin crotaliere se pot acoperii aceste evantuale avantaje._______________________________________
A-l urma pe Hristos nu are nici un sens, daca nu are tot sensul din lume.
Oamenii nu ajung in iad din cauza pacatelor.Si nici in rai din cauza lipsei de pacat.Acceptarea lui Hristos sau nu, este ceea ce ne imparte.
Fericirea este simpla.Dificil este sa fi ...simplu.

17-04-2011 00:53:08
   
Baciu Octavian
apicultor
Mesaj Privat

Din: Caracal
Inregistrat: 09-10-2008
Postari: 288
Ioane
Chiar nu vrei sa intelegi ca trebuie sa declari ceea ce ai pierdut si ceea ce ai crescut referitor la efectivul pe care il deti.
Placutele de la cei pierduti dispar iar pentru cei nou infiintati ti se vor da altele.Ceva in genul celor cu capre,oi.
Birocratia bato vina, dar cum sa facem fara ea?


_______________________________________
Numai cu ambiţii vom putea să realizăm ceea ce vrem!

17-04-2011 01:18:43
   
Nicolaus
apicultor
Mesaj Privat

Din: Orsova
Inregistrat: 11-01-2008
Postari: 199
Pupe ai sesizat multe probleme esentiale intr-o singura postare. Ai putere de sinteza, felicitari
pupemea a scris:

Octaviane,
Pe bune.De ce sa vrea statul sa ... ce si cum la mine in curte?

Uite de ce cred eu ca nu e bine.
1 eu am familii 6 (sa zicem).Si plec in pastoral cu 3.Celalalte trei le desfiintez.Total.Unesc.Sau mor.sau le transform in nuclei de imperecherie.Dispar.
Ma intorc din pastoral.Intre tip am facut 3 roi si am luat din pom inca unul.De asemenea  la desfiintarea nucleiilor de imperecherea am mai facut doua familii.
Cu cate familii voi fi eu trecut in evidenta? Ce fac cu crotalul? al cui este? Ei asta nu stiu eu? Ca albina...nu e vie un an.Ci doar cateva saptamani.

2.Deocamdata statul e cu mingea in terenul lui.Sa dea ,sa plateasca polenizarea si apoi sa ceara impozit.Ca daca nu ...o musca pe termen lung

3 Dcaa vrei ( tu ca stat) sa-ti bagi degetul in miere prin impozit, mergi la produsul finit si nu la nr de stupi.

4Crotaliere, evidente, rapoarte, comisii de baza melifera, organe de control, carnete de stupina,analize DSVA,camioane, ITP, asociatie,declaratii, procesator,dosare subventie, banci,primarii,padurari,politie,cantare,radare,PFA,Contabil,....Familie.

Octavian.Chiar nu am nevoie sa-mi intre organu in curte sa vada ochiul lui de profesionist cum am "etichetat" eu stupina.Si sa ma intrebe cam ce am facut eu cu stupul RO 343454.Ca daca l-am dosit in sura si vreu sa-i scot mierea si so vand la specula si la piata neagra??.Adicatelea acolo unde se vinde menta si usturoi interzis pe langa dragavei si ardei iute.
_______________________________________
Daca puteti distinge sfaturile bune de cele rele inseamna ca nu mai ai nevoie de sfaturi.

17-04-2011 09:39:23
   
Pagini:  1 2 3    
Mergi la
Dezvoltat de 3X Media International
Forum Gratuit


 Termeni si conditii . Confidentialitate